Formulario de búsqueda

Ajudes Públiques Destinades al Foment de l´Ocupació
3/09/2018

EDICTE

BASIS REGULADORES AJUDES PUBLIQUES DESTINADES AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA I CONVOCATÒRIA DE LA MATEIXA.

 

Extracte de la Resolució d'Alcaldia n.o 919 de data 2 d'agost de 2018 per la qual es convoquen ajudes públiques destinades a empreses per al foment de la contractació de persones en situació de desocupació de Beniparrell. i convocatòria de la mateixa en règim de concurrència competitiva.

 

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

 

I a la pàgina web de l'Ajuntament www.beniparrell.es i https://beniparrell.sedelectronica.es/

 

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30