Formulario de búsqueda

Padró de l'Impost sobre Activitats Econòmiques 2018
3/08/2018

Edicte de l'Ajuntament de Beniparrell sobre aprovació del padró de l'impost d'activitats econòmiques corresponent a l'exercici 2018.

 

EDiCTE

 

Es posa en coneixement dels contribuents d'aquest terme municipal que ha estat aprovat el Padró de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l'exercici 2018, quedant exposat al públic pel termini de quinze dies a l'efecte de reclamacions.

 

El PERÍODE VOLUNTARI DE COBRANZA es fixa des de l'1 DE SETEMBRE Al 30 DE NOVEMBRE DE 2018, conjugant-se el mateix, si escau, amb el termini d'exposició pública del padró, sense perjudici que pugui suspendre's el termini de cobranza, sense necessitat de prestar garantia, quan l'interessat al·legui i demostri que ha existit error de qualsevol classe en la determinació del deute tributari que se li exigeix.

 

Transcorregut aquest termini d'ingrés, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i es reportaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, si escau, les costes que es produeixin. Els documents de cobrament es podran recollir en les dependències de l'Agència Local Tributària horari de 8,30 a 13,15 hores els dimecres. Es recorda als contribuents que poden utilitzar la domiciliació de pagament i gestió d'abonament en Entitats bancàries i d'estalvi, conformement a les normes de l'article 38 del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

 

El que es fa públic en compliment del previst en la vigent Llei General Tributària, advertint-se que el present Edicte obra els efectes de notificació col·lectiva. Beniparrell, a 17 de juliol de 2018.—L'alcalde, Salvador Masaroca Delhom.

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31